Danh Sách Các Thẻ Bài Tốt Nhất Cho Mỗi Lớp Axie

Danh Sách Các Thẻ Bài Tốt Nhất Cho Mỗi Loài Trong Game Axie Infinity​

Trong Axie Infinity, mỗi Axie có một bộ bốn thẻ “Kỹ Năng” mà họ có thể sử dụng trong mỗi Comat [Trận Chiến] để đánh bại đội đối phương.
Nhưng trong tổng cộng hơn 130 Thẻ Kỹ Năng có sẵn trong trò chơi, chỉ có một số Thẻ Kỹ Năng nổi bật.

Trong hướng dẫn này, #AIVN sẽ liệt kê một số thẻ Kỹ Năng tốt nhất cho mỗi Lớp Axie. Những Thẻ Kỹ Năng này mang lại giá trị tốt nhất về chỉ số Tấn Công, Phòng Ngự và Hiệu Ứng của mỗi Lớp Axie.

Thẻ Bài Tốt Nhất cho Lớp Thực Vật [PLANT]​

Card NameCard Effects
Carrot HammerEnergy: 1 / Atk: 70 / Def: 40
Gain 1 energy if this Axie’s shield breaks. Can only trigger once per round.
Tail: Carrot
October TreatEnergy: 1 / Atk: 0 / Def: 110
Draw a card if this Axie’s shield doesn’t break this round.
Back: Pumpkin
Prickly TrapEnergy: 1 / Atk: 110 / Def: 20
Deal 120% damage if this Axie attacks last.
Horn: Cactus
Wooden StabEnergy: 1 / Atk: 105 / Def: 40
Deal 120% damage if this Axie’s shield breaks.
Horn: Beech
Vegetal BiteEnergy: 1 / Atk: 30 / Def: 30
Steal 1 energy from your opponent when comboed with another card.
Mouth: Serious
Cleanse ScentEnergy: 0 / Atk: 0 / Def: 50
Remove all debuffs from this Axie.
Back: Bidens
Spicy SurpriseEnergy: 1 / Atk: 90 / Def: 50
Disable target’s mouth cards next round.
Tail: Hot Butt

Thẻ Bài Tốt Nhất cho Lớp Cá [AQUA]​

Swift Escape.jpg
Tail Slap.jpg
Fish Hook.jpg
Hero's Bane.jpg
Star Shuriken.jpg
Crimson Water.jpg
Angry Lam.jpg


Thẻ Bài Tốt Nhất cho Lớp Quái [BEAST]​

BEAST- Nut Crack.jpg
Nut Throw.jpg
Ivory Stab.jpg
Piercing Sound.jpg
Single Combat.jpg
Acrobatic.jpg
Sinister Strike.jpg

Thẻ Bài Tốt Nhất cho Lớp CHIM [BIRD]​

Card NameCard Effects
All-out ShotEnergy: 0 / Atk: 120 / Def: 0
Inflict 30% of this Axie’s max HP to itself.
Tail: Post Fight
BlackmailEnergy: 1 / Atk: 120 / Def: 10
Transfer all debuffs on this Axie to target.
Back: Pigeon Post
Peace TreatyEnergy: 1 / Atk: 120 / Def: 30
Apply Attack- on target.
Mouth: Peace Maker
EggbombEnergy: 1 / Atk: 120 / Def: 0
Apply Aroma on this Axie until next round.
Horn: Eggshell
Cool BreezeEnergy: 1 / Atk: 120 / Def: 30
Apply Chill to target for 2 rounds.
Tail: Granma’s Fan
HeadshotEnergy: 1 / Atk: 130 / Def: 0
Disable target’s horn cards next round.
Horn: Kestrel

Thẻ Bài Tốt Nhất cho Lớp BÒ SÁT [REPTILE]​

Card NameCard Effects
ChompEnergy: 1 / Atk: 80 / Def: 50
Apply Stun to enemy when comboed with at least 2 additional cards.
Mouth: Tiny Turtle
Spike ThrowEnergy: 1 / Atk: 80 / Def: 50
Target enemy with lowest shield when comboed with 2 or more cards.
Back: Tri Spikes
Surprise InvasionEnergy: 1 / Atk: 90 / Def: 60
Deal 130% damage if target is faster than this Axie.
Horn: Cerastes
Ivory ChopEnergy: 1 / Atk: 80 / Def: 80
Draw a card if this Axie’s shield breaks.
Back: Bone Sail, Rugged Sail
Vine DaggerEnergy: 0 / Atk: 20 / Def: 30
Double shield from this card when comboed with a plant card.
Back: Green Thorns
Critical EscapeEnergy: 1 / Atk: 90 / Def: 10
Reduce damage taken by 15% this round.
Tail: Wall Gecko, Escaped Gecko

Thẻ Bài Tốt Nhất cho Lớp Quái [BEAST]​

Card NameCard Effects
Sticky GooEnergy: 1 / Atk: 40 / Def: 60
Stun attacker if this Axie’s shield breaks. Can only trigger once per round.
Back: Snail Shell
DisguiseEnergy: 0 / Atk: 20 / Def: 20
Gain 1 energy when comboed with a plant card.
Horn: Leaf Bug
Anesthetic BaitEnergy: 1 / Atk: 60 / Def: 80
Apply stun when struck by Aquatic or Bird class cards. Can only trigger once per round.
Tail: Fish Snack
Buzzing WindEnergy: 0 / Atk: 10 / Def: 30
Apply Fragile to target until next round.
Back: Spiky Wing
Allergic ReactionEnergy: 1 / Atk: 105 / Def: 30
Deal 130% damage to debuffed targets.
Tail: Thorny Cattepilar

Chúc các bạn thành công trong việc chọn ra các Thẻ Kĩ Năng để build thành công 1 TEAM cày SLP hiệu quả nhất.

Nhớ Đăng Ký Thành Viên - Cộng Đồng Axie Infinity Việt Nam - Ngay Hôm Nay !
#AIVN
 
Sửa lần cuối:
Top